معرفی

مشخصات فردی

علی اخوین

نام - نام خانوادگی : علی   اخوین

پست الکترونیکی : a_akhavein@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق - قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق - قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق - قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه برق از سال 1391 تا کنونعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق - قدرت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - برق

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی - عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه برق

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382-07-01

علی اخوین
علی اخوین

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - برق
مرتبه علمی :
    استادیار
^